WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 1. Giriş

İşbu aydınlatma metni; Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Anonim Şirketi (“YTÜ Teknopark”) web sitesini ziyaret eden ilgili kişilerin kişisel verilerinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin devletimizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Tarafımızca işlenmekte olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, veri güvenliğine hassasiyet gösterilerek, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde öngörülen ilkeler kapsamında işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verilerinizi;

  1. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  2. Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
  3. Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
  4. Hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi,
  5. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  6. İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırılması,
  7. İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
  8. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
  9. Talep ve şikayetlerin takip süreçlerinin yürütülmesi,
  10. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
  11. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  12. İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

gibi amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Tarafımız, kişisel verilerin aktarılması konusunda, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.

Kişisel verileriniz;

  1. Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
  2. Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına,
  3. İş faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla iş ortaklarına,
  4. İş faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla hizmeti sağlayan tedarik firmalarına

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, web sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi (uygulama tarafından cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin (veri) dosyaları) aracılığıyla otomatik yolla elde edilebilecek veya toplanabilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz tarafımızca 6698 sayılı Kanun m. 5/2-a’da düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 6698 sayılı Kanun m. 5/2-c’de düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 6698 sayılı Kanun m. 5/2-f ‘de yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleriyle ve yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen hususlar doğrultusunda toplanmaktadır.

 1. İlgili Kişinin 6698 sayılı Kanun m.11’de Belirtilen Hakları

6698 sayılı Kanun m. 11’de düzenlenen haklarınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kullanmak amacıyla “[email protected]KEP adresi üzerinden, “[email protected]” elektronik posta adresi üzerinden veya “Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Cad. İdari Bina Apt. No: 151/1L/3 Esenler/İstanbul” adresinden bizlere başvurabilirsiniz.