Mevzuat ve Destekler

Amaç 
Ülkemiz sanayisine kurumsal Ar-Ge yeteneği kazandırarak evrensel teknolojiye katkı sağlar hale getirmek için, Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge ve yenilikçi projelerini desteklemektedir.

Kimler Başvurabilir? 
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilirler. 

Proje Süresi
Proje destekleme süresi proje bazında en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi

 • Proje bütçesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
 • Projelerin dönemsel destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur. Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı yüzde kırk (%40)’tır. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış(%60) olur.

Desteklenen Gider Kalemleri: 
a) Personel giderleri,
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri, 
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, 
d) Malzeme ve sarf giderleri, 
e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri 
f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri. 

Başvuru Tarihleri 
Başvurular yılın her günü sürekli olarak açıktır. Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amaç 
Üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, KOBİ veya büyük ölçekteki kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır. 

Kimler Başvurabilir? 
Sektörüne bakılmaksızın;

 • Firma düzeyinde katma değer yaratan,
 • Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur.

Proje Süresi
Proje desteklenme süresi proje bazında en fazla 24 aydır.

Proje Bütçesi

 • Proje bütçesi üst sınırı 1.000.000TL’dir.
 • Ayrıca Proje Teşvik İkramiyesi ve destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5’i Proje Kurum Hissesi TÜBİTAK tarafından ödenir.
 • TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.
 • Müşteri Kuruluş ve TÜBİTAK’ın Yürütücü Kuruluş tarafından açılacak proje özel hesabına aktaracakları tutarlar, proje başlangıç tarihinden başlayacak şekilde tanımlanan 6’şar aylık dönemlerdeki proje giderlerine orantılı olarak ve taksitler halinde yapılacaktır.
 • Yürütücü Kuruluş, Müşteri Kuruluştan dönemsel bütçenin %10’unu aşmamak kaydıyla hizmet alabilecektir, bu kapsamda müşteri kuruluş proje sorumlusunun giderleri de desteklenebilecektir. Böylece müşteri kuruluşun projeye sağladığı katkı payının bir bölümü, hizmet alımı karşılığında müşteri kuruluşa geri ödenebilecektir.
 • Proje Teşvik İkramiyesi, 6 aylık dönemlerin teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra proje ekibindeki araştırmacılara ödenecektir.

Desteklenen Gider Kalemleri:
a) Personel giderleri,
b) Seyahat giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
ç) Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri.

Başvuru Tarihleri
Başvurular yılın her günü sürekli olarak açıktır. Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amaç
KOBİ’lerin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile verimliliklerini arttırmaları ve katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelmelerini teşvik etmek amacıyla, ikisi ortaklı olmak kaydıyla KOBİ’lerin ilk 5 projesine destek sağlamaktadır.

Kimler Başvurabilir?
Programa Uygulama Esasları’nda belirtilen, TÜBİTAK destekli proje sayısı sınırlaması dahilinde kalan KOBİ’ler başvurabilir.

Proje Süresi
Proje desteklenme süresi proje bazında en fazla 18 aydır.

Proje Bütçesi

 • Proje bütçesi üst sınırı 500.000TL’dir.
 • Destek oranı, Ar-Ge nitelikli proje harcamaları için %75 hibe destek verilir.
 • Projesi başarıyla tamamlanan kuruluştaki proje fikir sahibi araştırmacıya 7.500TL teşvik ödülü verilecektir.

Desteklenen Gider Kalemleri:
a) Personel giderleri,
b) Seyahat giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
ç) Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri.

Başvuru Tarihleri
Başvurular yılın her günü sürekli olarak açıktır.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amaç
Ulusal öncelikli alanlarda çağrıya çıkılarak Türkiye’de yerleşik katma değer oluşturan kuruluşların, hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan Ar-Ge ve yenilikçi projelerini desteklemektir.

Kimler Başvurabilir?
Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

Proje Süresi
Çağrı duyurusunda belirtilmektedir.

Proje Bütçesi

 • Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir.
 • Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır,
 • Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir,

Desteklenen Gider Kalemleri:
a) Personel giderleri,
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,
g) Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb.

Başvuru Tarihleri
Çağrı duyurusunda belirtilmektedir.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amaç
Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik projeleri desteklemektir.

KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu
SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

Program Revizyonu Kapsamında Yapılan Yenilikler

 • Proje başvuruları için çağrılı sisteme geçilmesi,
 • Proje yöneticisi, yürütücüsü kuruluşlar çağrı başvurularını doğrudan TÜBİTAK’a yapabilmesi,
 • 3 farklı nitelikte proje yaklaşımı (Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi, Model/Yöntem/Süreç Projesi, Teknoloji Birikim Projesi)
 • İki aşamalı proje başvurusu,
 • İhtiyaçların ve yapılabilirliğinin doğru tespiti için fizibilite, kavram ispatı, alan araştırması ve analiz çalışmaları,
 • İhtiyaç Başlıkları için Odak Grup Çalışmaları,
 • Proje değerlendirme süreçlerinde MK’nın aktif katılımı,
 • Proje sonuçlarının sürekliliğinin sağlanması için yeni bir yaklaşım,
 • Toplam bütçenin %5’i oranında Ar-Ge nitelikli hizmet alımı,
 • Yaygın katılımı teşvik amacıyla özel sektörü katılım koşullarında iyileştirmeler
Kimler Başvurabilir?
 • Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje başvuruları yapılabilir. Projede proje yöneticisi kuruluş (PYÖK) veya PYK olarak yer alacak bir kuruluşun Ar-Ge nitelikli en az bir iş paketinden sorumlu olması gerekir.
 • Müşteri kurumun bağlı/ilgili kamu Ar-Ge birimleri diğer kamu kuruluşlarının Ar-Ge birimleri, üniversiteler ya da özel kuruluşlarla işbirliği yapması şartıyla PYK’ler arasında yer alabilirler.
 • Projelerde PYK’ler dahil en fazla 4 farklı kuruluştan proje personeli yer alabilir. Projelerde hangi nitelikteki kuruluşların PYÖK/PYK olacağı hususunda, TÜBİTAK’ın 1007 Programı için belirlediği kuruluş sınıflandırması esas alınır. Bu durum, çağrı dokümanında belirtilir.

Proje Süresi
Proje süresi en fazla 48 aydır.

Proje Bütçeleri
Uygulamaya yönelik sonuç odaklı projeler desteklenmektedir. Destek üst limiti çağrıya göre belirlenmektedir. 1007 Programı kapsamında desteklenecek projeler, çıktılarına göre 3 farklı nitelikte olabilir:
a. Prototip/Sistem/Pilot Tesis projesi
b. Model/Yöntem/Süreç projesi
c. Teknoloji Birikim projesi

MK ihtiyacının hangi nitelikte proje grubuna dahil olduğu ve proje bütçe üst limitleri
Çağrı Dokümanında belirtilebilir. Proje bütçe üst limitleri bütçe değerlendirmesi aşamasında gerekli görülürse GYK kararıyla artırılabilir.

Proje teşvik ikramiyeleri (PTİ)
• En fazla desteklenen aylık toplam burs miktarı 3.000 TL
• Proje yürütücüsü aylık en fazla 2.500 TL
• Proje yöneticine aylık en fazla 3.000 TL
• Araştırmacı aylık en fazla 1.500 TL
• Danışmana yıllık en fazla 1.600 TL

Desteklenen Gider Kalemleri
1) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
2) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri,
3) Danışmanlık ve hizmet alımı giderleri,
4) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım ve onarım giderleri,
5) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri,
6) Posta ve nakliye giderleri,
7) Proje ekibi giderleri,
8) Proje destekleme sözleşmesi ile kabul edilmiş diğer giderler,
9) Proje ile doğrudan ilgisi olan diğer giderler.
Ayrıca, proje yürütme ve sonuçlandırma aşamasında PYÖK/PYK imkanlarından faydalanılması karşılığı proje bütçesine Esaslarda belirtilen şekilde kurum hissesi eklenebilir.

Başvuru Tarihleri
Proje başvuruları çağrılı sistem ile alınmaktadır. Dönemlere göre güncel olarak verilmektedir.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amaç
Sanayicilerin Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarını, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulmaktır.

Kimler Yararlanabilir
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yaralanabilir.

Projelere Sağlanacak Destek Oranı Nedir?
San-Tez projelerinde proje ortağı firma;

 • Mikro işletme ise en az %15
 • Küçük işletme ise en az %20
 • Orta büyüklükteki işletme ise en az %25
 • Büyük işletme ise en az %35

oranında proje katkı payını üstlenmektedir. Kalan tutar program kapsamında Bakanlıkça hibe olarak desteklenecektir.

Destek Süresi
Destek süresi proje bazında en fazla 24 aydır. Ancak projenin gereksinimlerine uygun olarak en fazla proje süresinin 1/4’ü kadar ek süre verilebilir.

Desteklenecek Harcama ve Gider Kalemleri
a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri
c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri
ç) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri
d) Personel giderleri
e) Proje kurum hissesi
f) Nakliye, sigorta ve gümrük giderleri.

Başvuru Tarihleri
Yılın her dönemi başvuru yapılabilir.

Önemli Not: Bu proje için herhangi bir öncelikli alan belirtilmemiş olup, başvurularda sanayi-üniversite işbirliğinin sağlanması ve proje fikrinin uygulanabilirliği araştırılmaktadır.

San-Tez Programının Hedefleri Nelerdir?

 • Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak,
 • Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak,
 • KOBİ’lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak,
 • Özellikle, sanayimizin %98’ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ’lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek,
 • Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri AR-GE, teknoloji ve inovasyona yönelik çalışmaların hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak,
 • Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak,
 • Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ’ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak,
 • Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak,
 • Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır.

Nasıl Başvurulur? 
Proje önerileri elektronik ortamda sunulur. Başvuruyu proje yürütücüsü http://biltek.sanayi.gov.tr adresinden proje ortakları adına yapar. Proje başvurusu elektronik ortamda yapıldıktan sonra aşağıdaki evrakların basılı ve ıslak imzalı olarak ayrıca Bakanlığa teslim edilmesi gerekmektedir.

Ar-Ge Portalından çıktısı alınacak “proje başvuru dilekçesi”
Projenin Ar-Ge Portalından girişinin yapıldığını ve kod numarası aldığını gösteren, sistem tarafından verilecek “proje özet sayfası”

Proje Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
• San-Tez kapsamında başvurusu yapılacak çalışmanın temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş projelere yönelik olmasına dikkat edilmelidir.
• San-Tez Programı kapsamında; yeni bilgiler elde etmek için yapılan, belirlenmiş bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışmalar, durum tespiti projeleri, rutin testler/analizler, pilot üretim tesisi ve alt yapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı ya da Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetler içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Proje kapsamında alınması planlanan hizmet alımı tutarının, toplam proje bedelinin %20’ sini geçmemelidir.

Amaç
 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
 • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
 • KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
 • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

Kimler Yararlanabilir
KOBİ ve girişimciler

Programdan Yararlanma Koşulu, Başvuru ve Değerlendirme

 • İşletme ve girişimcilerin Programdan yararlanmak için ilgili KOSGEB Birimine proje başvurusu yapmaları ve proje başvurusu yapan işletmelerin KOSGEB Veritabanına kayıtlı olmaları esastır.
 • Yapılan proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden incelemeye tabi tutulur ve değerlendirme için Kurula sunulur
 • Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul edilebilir, reddedilebilir veya düzeltilmesi istenebilir.
 • Kurulun redde ilişkin kararına karşı, öğrenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir.
 • Değerlendirme sonucu, işletmeye veya girişimciye bildirilir.
 • Projesi kabul edilen girişimci, işletmesini kurmasını müteakiben KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur.
 • Projesi kabul edilen işletmeden taahhütname alınır. Taahhütnamenin ilgili KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Destek Süresi, Destekleme Oranı, Proje Süresi
Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

Başvuru Tarihleri
Başvuru tarihi belirtilmemiştir. Serbest başvuru.

Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yıldız Teknopark - Copyright © 2015.