Kişisel Verilerin Kullanılması Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
AYDINLATMA METNİ

İşbu KVKK 10. maddesine uygun şekilde düzenlenmiş Aydınlatma Metni’ nde, Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Anonim Şirketi (“YTÜ Yıldız Teknopark”) ve Starcamp Global FZE (“STARCAMP”) olarak Girişimcilerin başvuru, teklif ve benzeri aşamalarında başvuru sahibi tarafından verilecek kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve veri sahibinin haklarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
 
 1. TANIMLAR:

1.1. Açık rıza                           : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza,
1.2. Kişisel veri                       : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,
1.3. Özel nitelikli kişisel veri   : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
1.4. KVK Kanunu                   : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
1.5. KVK Kurulu                    : Kişisel Verileri Koruma Kurulu,
1.6. Kişisel verilerin işlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,
1.7. İlgili Şirketler       : Dolaylı ya da doğrudan YTÜ Yıldız Teknopark veya STARCAMP ile aynı gerçek kişilerin ya da aynı özel hukuk tüzel kişilerin hakimiyeti olan ve/veya YTÜ Yıldız Teknopark veya STARCAMP’ in dolaylı ya da doğrudan hakimiyetinde olan özel hukuk tüzel kişilikleri, grup şirketleri, bağlı ortaklıkları ve/veya iştirakleri olarak ifade edilecektir. İşbu aydınlatma metni kapsamında kişisel veri paylaşılabilecek ilgili şirketler (ve kuruluşlar), bunlarla sınırlı olmaksızın, aşağıda listelenmiştir:

Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Anonim Şirketi
Starturk Uluslararası Kuluçka Merkezi Anonim Şirketi
Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.
 
 1. Veri Sorumlusu ve Veri Sorumlusu Temsilcisi

Kişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca VERİ İŞLEYEN, Çiftehavuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Cad., Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, No:151/1L/1, İdari Bina, Esenler/İstanbul adresinde mukim YTÜ Yıldız Teknopark ve TO1-FLR01-01.03 Ofisler 1 t One Central Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim STARCAMP’ tir. YTÜ Yıldız Teknopark ve STARCAMP, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında yetki, görev ve yükümlülüklerin ifası/yürütülmesi, başvuruların yanıtlanması ve sair düzenlemelerin takibi ile sürecin yürütülmesi ve yönetilmesi hususunda bir TEMSİLCİ atayabilir.

YTÜ Yıldız Teknopark ve STARCAMP, veri sorumlusu olarak Türkiye veya Birleşik Arap Emirlikleri’ nde yerleşik olan ve/veya bu konuda başvuruda bulunan bilumum gerçek ve/veya tüzel kişilerin sahipleri, yetkilileri ve çalışanlarının Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri gibi kişisel verilerini işlemektedir.
 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler dahil olmak üzere; başvuru ile ilgili süreçlerin işletilmesi, başvuranın vermiş olduğu bilgiler ve sunumları doğrultusunda değerlendirme yapılabilmesi, tüm mülakat süreçlerinin yürütülmesi, bu doğrultuda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 20/04/2022 tarihli 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararnamesi, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge ve ilgili sair mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılması gereken bildirim ve yasal süreçlerin yürütülmesi amacıyla ve çalışmalar ile ilgili süreçte yaratılan dokümanlar ve kurumlar tarafından oluşturularak YTÜ Yıldız Teknopark ve/veya STARCAMP belge/veri teslimi, başvuru sırasında herhangi bir şekilde oluşturulan veriler/belgeler yanında kullanılan YTÜ Yıldız Teknopark ve/veya STARCAMP’a ait cihazların (bilgisayar, tablet, cep telefonu vb.), taşıtların, tanımlayıcı kartların, tanımlanmış parmak izinin ve benzerinin kullanılması neticesinde oluşan veriler ile YTÜ Yıldız Teknopark ve/veya STARCAMP tarafından Teknoloji Geliştirme Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülükleri kapsamında sunmuş olduğu her türlü hizmetin sunulması dolayısıyla ortaya çıkan verilerin, yine standart YTÜ Yıldız Teknopark ve/veya STARCAMP iş ve işlemlerinin yürütülmesi işlemlerinin neticesinde, veri işleme politikası kapsamında kaydedilmesi, dosyalanması, farklı verilerin işlenmesi yöntemleri ile sair surette yasal mevzuat dairesinde izin verilmiş, otomatik ve otomatik olmayan yöntemler ile toplanabilmekte, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu  ve ilgili mevzuat dairesinde, işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

Bunun yanında, YTÜ Yıldız Teknopark ve/veya STARCAMP, kişisel verilerinizi 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı ARGE ve Tasarım Faaliyetlerinin desteklenmesi Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 20/04/2022 tarihli 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararnamesi, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge ve sair mevzuat çerçevesinde tanımlanmış yükümlülükleri yerine getirebilmek üzere ilgili Bakanlıklar (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı), Kamu Kurumlarıyla ve anlaşmazlık durumlarında Mahkemeler ile paylaşmaktadır.
 
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

YTÜ Yıldız Teknopark ve/veya STARCAMP tarafından yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanarak işlenen kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, YTÜ Yıldız Teknopark, STARCAMP ve Starturk Uluslararası Kuluçka Merkezi A.Ş. ana sözleşmesinde belirtilen amaçlar ile ticari faaliyetlerinin hukuka uygun ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi/yürütülmesi amacı yanında;
 
 • Başvuru havuzlarının oluşturulması ve potansiyel değerlendirmesi,
 • Başvuru, ön değerlendirme, görüşme, mülakat, nihai değerlendirme hususlarındaki sürecin yürütülmesi ve yönetilmesi,
 • Başvuruları aracılığıyla toplanan kişisel verilerin saklama süreleriyle sınırlı kalmak üzere, ihtiyaçlar doğrultusunda başvuru yapan adaylar üzerinden, tekrardan alım yapılması halinde mevcut kaynaklardan, önceki başvurulardan yararlanılması,
 • Yapılan değerlendirme sonucu uygun yerleşkenin değerlendirilmesi,
 • YTÜ Yıldız Teknopark, STARCAMP ve İlgili Şirketler’ in başvuran ile aynı kapsamda bir çalışma yürütmek istemesi, başvuranın çalışmalarına ihtiyaç duyması, girişimci firma alımı yapılması ve sair konularda yapılacak alımlar,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen yasal zorunluluklar kapsamındaki iş ve işlemler için,
 • İletişim için; adres, cep telefon numarası, e-posta adresi, bir yakın iletişim bilgileri ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, gerekli bilgilendirmeleri, acil ulaşım gereken hallerde kullanmak,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Şirket kuruluş ve faaliyet amaçlarının gerçekleştirilmesi için mentorluk sağlanması,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Girişimcilik ile insan kaynakları ile ilgili hususların sağlıklı yürütülebilmesi ve benzeri iş başvurularında yararlanılması adına YTÜ Yıldız Teknopark, STARCAMP ve İlgili Şirket’ler ile Özel Nitelikli Kişisel Veriler hariç olacak şekilde paylaşma,
 • YTÜ Yıldız Teknopark ve/Veya STARCAMP’in ticari ve idari faaliyetleri kapsamında iletişim kurulması/ bilgilendirme yapılması amacı ile,
 • Açık onay verilmesi durumunda açık onayda ayrıca belirtilecek sair hususlar,

Amaçları ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  Uygulama Yönetmeliği, Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararnamesi, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge, SGK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Mevzuatı vb. ile Açık Rıza konuları kapsamında işlenebilecek, Vergi Mevzuatı kapsamında, ilgili verinin oluşma tarihinden itibaren en az 5 (beş) yıl ve iş sözleşmesi kapsamında sözleşmeye bağlı elde edilen veriler ile ilgili, iş ilişkisinin sona erme tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile en az olmak üzere, Açık Rıza Beyanı var ise bu rıza beyanı gereği izin verilen sürelerde saklanabilecek ve bu kapsamda YTÜ Yıldız Teknopark ve STARCAMP tarafından hizmet alınan üçüncü kişiler, açık rıza beyanında detayları verilen grup şirketleri, YTÜ Yıldız Teknopark ve STARCAMP iş ortakları, iş birliği içerisinde olduğu kurum kuruluş ve şirketler, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. Özel nitelikli kişisel veriler, Açık Rıza bulunmaması durumunda, yasal zorunluluklar ve KVK Kanunu 5., 6. maddesi ve devamı uyarınca izin verilen haller dışında işlenmeyecek ve saklanmayacaktır.
 
 1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Açık Rıza beyanınız bulunsun ya da bulunmasın; YTÜ Yıldız Teknopark, STARCAMP ya da atanmış ise Veri Sorumlusu Temsilcilerine başvurarak, kişisel verilerinize ilişkin aşağıda yer alan hususlarda mevcut haklarınızı (Başta KVK Kanunu 5. ile 6. maddeleri ve ilgili düzenlemeleri yanında sair yasal mevzuat dairesinde veri işlenmesi hususundaki düzenleme ve haklar dairesinde) kullanabilirsiniz.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Bilgi ve başvuru taleplerinizi [email protected] adresine e-posta, doğrudan YTÜ Yıldız Teknopark ve STARCAMP İnsan Kaynakları ya da Veri Sorumlusu Temsilcisi’ne verilecek yazılı dilekçe ile gönderebilirsiniz.
 
 1. Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvuruya en fazla 30 gün içerisinde cevap verilecek olup, talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben 30 (otuz) gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak mevzuat gereği başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
Kişisel Verileriniz Hususunda YTÜ Yıldız Teknopark ve STARCAMP tarafından BAŞVURANIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN POLİTİKALARI ayrıca paylaşılmış olup, işbu politika, açık onay ve yasal mevzuat dışında kişisel verilerin korunması ve mevzuat dışı kullanılmaması hususunda gerekli özen, dikkat gösterilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.